Entry-header image

Regulamin Hotelu

Regulamin hotelu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin Hotelu Fryderyk

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę;
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku
  jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie;
 • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w
  pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie o wyznaczonej godzinie;
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu;
 • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 8. Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 osoby nie zameldowane w hotelu, nie mogą przebywać w pokojach hotelowych.W przypadku zgubienia karty klucz do pokoju przez gościa hotelowego, klient ponosi koszty w wysokości 25zł.
 9. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 11. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

  Dyrekcja Hotelu

Rules Fryderyk Hotel

Management of the hotel will be very grateful to you for your cooperation in complying with this Regulation, which is intended to ensure peace and security of all our guests stay.

 1. The hotel room is rented for the day.
 2. Check-in from 14.00 to 12.00.
 3. If the client did not specify how long a hiring room is assumed that the room was rented for one day.
 4. Wish to extend your stay beyond the period indicated on the day of arrival, guests should contact the hotel reception before 10.00 the day of the deadline for room rental.
 5. Hotel includes extension of stay requests whenever possible.
 6. Hotel provides services in accordance with its category and standard. For reservations regarding the quality of services as soon as possible, please report them to the reception, which will allow us immediate reaction.
 7. The hotel has a responsibility to ensure:
 • Conditions for full and unfettered leisure guest
 • Security of residence, including disclosure of confidential information about a guy
 • Professional and courteous service
 • Cleaning the room and perform the necessary repairs on the absence in the case of a
  His presence only if she agrees and wishes
 • Whenever possible in another room or in another way to alleviate the disadvantages as found in
  Room fault can not be removed.
 1. On request, the hotel provides a free of charge the following services:
 • The provision of information related to the stay and travel
 • Wake up at the designated time
 • Storage of money and valuables during their stay in the hotel guest
 • Storage Storage visitors registered in the hotel
 1. Hotel is responsible for loss or damage to property brought by the use of his services within the scope of Article. 846-849 of the Civil Code, unless the parties have agreed otherwise.
 2. Guest should inform the hotel reception about the damage immediately after the statement.
 3. Hotel Liability for loss of or damage to money, securities, valuables or objects having scientific or artistic value is limited if these objects are not deposited at the reception.
 4. Hotel is not responsible for damage or loss of a car or other vehicle belonging to the guest.
 5. Hotel guest material is responsible for any damage or destruction of equipment and technical equipment at arising from his fault or the fault of its visitors.
 6. Leaving each guest room should check the closure of the door, and leave the key at the front desk.
 7. Hotel guest room may not transfer to a third party, even if it has expired, for which he paid a fee per stay.
 8. Due to the situation related to COVID- 19, people who are not checked- in at the hotel cannot stay in hotels rooms.
 9. If you lose yoyr room key card the customer pays 20zł.
 10. The hotel is to keep silence from 22.00 to 7.00.
  20.th Due to fire safety are prohibited in-room heaters, electric irons and other similar devices which are not hotel room equipment.
 11. Hotels may refuse to accept a guy who during a previous stay hotel grossly violated the rules of causing damage to property or hotel guests or personal injury guests, hotel staff or other occupants of the hotel or in any other way interfere with a peaceful stay guests or the operation of the hotel.
 12. Personal belongings left by a guest in a hotel room will be mailed to the address indicated by the guest. If you do not receive such an instruction, the hotel will store these items for 3 months.

Management of the Hotel

WARUNKI REZERWACJI ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WSTĘP

Hotel Fryderyk ul. Fryderyka Szopena 33, 35-055 Rzeszów, wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Postanowienia ogólne 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
b. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
c. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
d. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
e. Usługodawca – HOTEL FRYDERYK ŁUCZYK, SASIELA S.C. ul. Fryderyka Szopena 33, 35-055 Rzeszów wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8133673222, email: recepcja@hotelfryderyk.rzeszow.pl, tel. +48 510 099 728
f. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych. Usługobiorca może być jednocześnie Gościem.
g. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych ofertowanych przez Hotel Fryderyk Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą.
h. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie.
i. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym.

1.2. Operatorem serwisu: fryderykhotel.pl, hotelfryderyk.rzeszow.pl jest HOTEL FRYDERYK ŁUCZYK, SASIELA S.C. ul. Fryderyka Szopena 33, 35-055 Rzeszów wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8133673222, email: recepcja@hotelfryderyk.rzeszow.pl, tel. +48 510 099 728

1.3. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu strony WWW, zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2.2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2.3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
2.5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
2.6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
2.7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
2.8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
2.9. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisów internetowych oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hotel Fryderyk sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne Usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:

• Dostęp do Internetu
• Zainstalowana przeglądarka internetowa – zalecana Mozilla Firefox, Google Chrome
• Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies.

3. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

3.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
3.2. Rezerwacja online

3.2.1. Proces rezerwacji – Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
a. Rezerwacji on-line usług hotelowych w hotelu Usługodawcy.
b. Usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług lub partnerów biznesowych i kontrahentów.
a. Rezerwacji w serwisie fryderykhotel.pl, hotelfryderyk.rzeszow.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zlecenie wymaganej płatności, jeżeli wymagają tego warunki cenowe oferty.
b. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
c. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 noc i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, obiadokolacja itp.) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.
d. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
e. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

3.2.2 Dokonywanie płatności i wystawienie faktury
a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Jeżeli dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia Usługobiorca zostanie o tym poinformowany. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po dokonaniu całości płatności w wysokości ustalonej przez hotel.
b. W przypadku rezerwacji niewymagającej przedpłaty lub gdy przedpłata nie obejmuje 100% wartości rezerwacji, Usługobiorca jest zobowiązany do uregulowania płatności zgodnie z warunkami oferty cenowej.
c. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
d. Hotel Fryderyk ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

3.2.3. Potwierdzenie rezerwacji
a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system numeru potwierdzenia rezerwacji.
b. Serwis fryderykhotel.pl, hotelfryderyk.rzeszow.pl potwierdza rezerwację automatycznie po dokonaniu płatności lub bez dokonania płatności, jeżeli zezwalają na to warunki cenowe oferty. Komunikat o potwierdzeniu rezerwacji jest generowany na ekranie Usługobiorcy.
c. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

3.2.4. Zakres odpowiedzialności operatora serwisów
a. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od operatora, ma on prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
b. W przypadku, jeśli Gość w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronach systemu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi.

3.2.5. Warunki zmian i anulacji
a. Rezerwację można anulować zgodnie z warunkami określonymi bezpośrednio przy danej ofercie cenowej.
b. Zmiana bądź anulacja rezerwacji powinna być dokonana w systemie.
c. W przypadku, kiedy anulacja dotyczy rezerwacji oferty specjalnej, wówczas za obowiązujące uznaje się warunki określone bezpośrednio przy danej ofercie cenowej.
d. Zwrot należności zostanie dokonany w formie odpowiedniej do dokonanej płatności.
e. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia (7 dni) od dnia, w którym rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

4.1. W przypadku rezerwacji usługi hotelowej Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji, w tym otrzymania numeru potwierdzenia rezerwacji.
4.2. Rezygnacja i rozwiązanie umowy o usługi hotelowe możliwe jest według warunków określonych bezpośrednio przy ofercie cenowej, zarezerwowanej usługi hotelowej.
4.3. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).
4.4. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na świadczenie na jego rzecz usług informacyjnych i promocyjnych Usługodawca zobowiązuje się wysyłki lub publikacji Newslettera, który ukaże się dopiero po wyrażeniu w/w zgody.
4.5. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
4.6. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem Newslettera lub poprzez bezpośredni kontakt z pocztą elektroniczną Usługodawcy.
4.7. Rezygnacja, o której mowa powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie świadczenia usług informacyjnych i promocyjnych.
4.8. Usługobiorca nie ma prawa dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Za pośrednictwem serwisu fryderykhotel.pl, hotelfryderyk.rzeszow.pl dane zbierane są poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
5.2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Hotel Fryderyk na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w Polityce prywatności.
5.3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
5.4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne.
5.5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
5.6. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych należących do Hotel Fryderyk Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie fryderykhotel.pl, hotelfryderyk.rzeszow.pl.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6.1. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji on-line. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez kontakt z recepcją hotelu.
6.2. Administratorem danych osobowych jest: HOTEL FRYDERYK ŁUCZYK, SASIELA S.C. ul. Fryderyka Szopena 33, 35-055 Rzeszów wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8133673222. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
6.3. Usługodawca zapewnia, że nie będzie wysyłał Usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej żadnych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą on-line w rozumieniu ustawy zegarek repliki z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą za wyjątkiem informacji handlowych, na otrzymywanie których Usługobiorca wyraził zgodę poprzez rejestrację za pomocą udostępnionego na stronie WWW Usługodawcy Formularza Rejestracji (konieczne jest podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu).

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

7.1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
7.2. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

8. Postanowienia przejściowe i końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
8.3. Data opublikowania regulaminu 25.05.2021